نمایندگی میزبانی ویندوز


پلن یک نمایندگی ویندوز
پلن دو نمایندگی ویندوز
پلن سه نمایندگی ویندوز
پلن چهار نمایندگی ویندوز
پلن پنج نمایندگی ویندوز
پلن شش نمایندگی ویندوز
پلن یک نمایندگی ویندوز (0 موجود است)
100,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 2.5 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 50 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن دو نمایندگی ویندوز (0 موجود است)
150,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 5 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 100 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن سه نمایندگی ویندوز (0 موجود است)
250,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 10 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 200 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن چهار نمایندگی ویندوز (0 موجود است)
350,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 15 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 300 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن پنج نمایندگی ویندوز (0 موجود است)
450,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 20 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 400 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن شش نمایندگی ویندوز (0 موجود است)
550,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 30 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 600 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel


Language: