نمایندگی میزبانی لینوکس


پلـن یـک نمایندگـی لینوکس
پـلـن دو نمایندگــی لینوکس
پلن سـه نمایندگی لینوکس
پلن چهار نمایندگی لینوکس
پلـن پنـج نمایندگـی لینوکس
پلن شش نمایندگی لینوکس
پلـن یـک نمایندگـی لینوکس
250,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 5 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 150 گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی نامحدود
کنترل پانل مدیریت سایت cPanel
کنترل پانل مدیریت نمایندگی WHM
پـلـن دو نمایندگــی لینوکس
350,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 10 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 300 گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی نامحدود
کنترل پانل مدیریت سایت cPanel
کنترل پانل مدیریت نمایندگی WHM
پلن سـه نمایندگی لینوکس
450,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 20 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 600 گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی نامحدود
کنترل پانل مدیریت سایت cPanel
کنترل پانل مدیریت نمایندگی WHM
پلن چهار نمایندگی لینوکس
650,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک نامحدود
پهناي باند ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 10 عدد
کنترل پانل مدیریت سایت cPanel
کنترل پانل مدیریت نمایندگی WHM
پلـن پنـج نمایندگـی لینوکس
750,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک نامحدود
پهناي باند ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 40 عدد
کنترل پانل مدیریت سایت cPanel
کنترل پانل مدیریت نمایندگی WHM
پلن شش نمایندگی لینوکس
850,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک نامحدود
پهناي باند ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 120 عدد
کنترل پانل مدیریت سایت cPanel
کنترل پانل مدیریت نمایندگی WHM


Language: